loadingimg

Wczytuję dane...
  • pl
  • en
  • de
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Waluty
Wyświetl ceny w sklepie w wybranej walucie:
Regulamin

Informacje o firmie

FASTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), ul. Kopanina 54/56 (Budynek B), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501465, NIP: 7831710564, REGON 302668253, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN 
Reprezentacja spółki : Marcin Drabik ( prezes zarządu )

Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową ("platformaODR"): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin

I Regulamin sklepu internetowego 

1.1 Informacje dotyczące sklepu internetowego: 

Dane właściciela sklepu internetowego: 

Fastina Sp. z o.o. 
ul. Kopanina 54/56 
60-105 Poznań 
Marka: Dreamzzz 
e-mail: dreamzzz@fastina.eu 
tel: 602695084 
NIP: PL7831710564 
KRS: 0000501465 
Kapitał zakładowy : 5000PLN 
Reprezentacja spółki : Marcin Drabik ( prezes zarządu ) 

1.2 Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie przez internet. 
1.3 Nabywcą towarów oferowanych przez w.w. Sklep jest osoba fizyczna pełnoletnia lub firma zwana dalej klientem 
1.4 Klient zamawiając towar przez internet za pomocą witryny www.dreamzzz.pl przystępuje do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
1.5 Niniejszy regulamin określa zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zasady świadczenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dreamzzz.pl  
1.6 Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. 

II Charakterystyka oferowanych produktów 

2.1 Produkty sprzedawane w sklepie internetowym są wyłącznie naszej marki. 
2.2 Każdy produkt jest nowy,oryginalnie zapakowany i pochodzi od producenta którym jest właściciel sklepu internetowego. 
2.3 Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotówkach i zawierają podatek Vat 
2.4 Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. 
2.5 Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
2.6 Promocje w Sklepie Internetowym www.dreamzzz.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

III Realizacja zamówień 

3.1 Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.dreamzzz.pl  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
3.2 W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: a) Gotówką podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską. 
b) Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. 
3.3 Wysyłka zamówień realizowana jest w terminie od 5 do 30 dni roboczych. 
3.4 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy i/lub nieprawidłowych danych. 

IV Warunki reklamacji 

4.1 Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę. 
4.2 Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
4.3 W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji. 
4.4 W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Spółki. 
4.5 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4.6 Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu. 

V Odstąpienie od umowy 

5.1 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: dreamzzz@fastina.eu Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Fastina Sp.z o.o. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]. 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

5.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 


VI Postanowienia końcowe 

6.1 Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.dreamzzz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego 
6.2 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
6.3 Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 
6.4 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
6.5 Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.dreamzzz.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) 
6.6 Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 
6.7 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” 


Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową ("platformaODR"):http://ec.europa.eu/consumers/odr/